Egzaminy - gr. młodsza

Wymagania egzaminacyjne – grupa młodsza.

SHODAN GI 初段技

 

  6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 kyu
  SUWARI WAZA
Hakko dori + + + + + +
Kao ate + + + + + +
Hiza gatame + + + + + +
Te kagami + + + + + +
Aiki nage   + + + + +
Ude osae dori   + + + + +
Mune osae dori     + + + +
Uchikomi dori     + + + +
  HANTACHI WAZA
Yoko katate osae dori     + + + +
Kiza morote osae dori       + + +
  TACHI WAZA
Hakko zeme dori + + + + + +
Tachi ate + + + + + +
Tachi te kagami + + + + + +
Hiki nage   + + + + +
Ude osae dori     + + + +
Mune osae dori     + + + +
Uchikomi dori       + + +
Kubi shime dori           +
Ushiro zeme otoshi           +
  TAMBO-JUTSU
Furi age       + + +
Furi gyaku kubi jime       *1) + +
Furi hadaka jime         + +
Yoko gyakute ude hishigi         *1) +
Yoko katate kannuki gatame           +
Yokomen uchi te kagami            
Ura yokomen uchi konoha gaeshi            
Ura yokomen uchi mune gatame            
Ude osae dori            
Mune osae dori            
Uchikomi dori           +
Shomen uchi tenchi nage            
Shomen uchi kata gatame            
  INNE
Pady, przewroty, shikko + + + + + +
Techniki ulubione min.3 min.5 min.5 min.5 min.5 +
Techniki dodatkowe     + + + +
Randori – shodan       + + +
             
*1) – dwie dodatkowe techniki do wyboru